JOGI NYILATKOZAT

2014.12.14. 13:07:29

Portálunk oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket.A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza az e rendszerben működő vállalati portálon megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása érdekében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a vállalati portál oldalán. A vállalati portál üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeltető elkötelezett a vállalati portál szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

A http://www.ixionszerszamkft.com/ oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában az IXION Szerszám Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ezen elemek írásos jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértéséből fakadó jogkövetkezményekkel járhat, amellyel szemben társaságunk szigorúan fellép. 

A ixionszerszamkft.com vállalati portálon szereplő termékek adatait igyekszünk a legnagyobb gondossággal megadni, de az esetleges hibás adatokért felelősséget nem vállalunk. A termékek képe egyes esetekben tájékoztató jellegű, a valóságban ettől eltérőek lehetnek. 

Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár került a portálunkra, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor fenntartjuk a jogot a termék helyes áron történő szállítására, vagy a megrendelő élhet elállási jogával.

Az IXION Szerszám Kft. a portál üzemeltetőjeként az oldalak használata során a felhasználóktól kapott adatok kezelésénél betartja a vonatkozó törvények és rendelkezések előírásait. 

A vonatkozó törvények: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 1998. évi VI. törvény az egyének személyes adatainak védelméről gépi feldolgozás során; 2001. évi XL. törvény a hírközlésről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Az IXION Szerszám Kft. jogosult a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztatni,az árakat és egyéb díjakat is beleértve. Minden ilyen jellegű változtatás a közzététellel azonos időben lép hatályba.

A honlapon szereplő márkanevekkel és egyéb bejegyzett védjegyekkel kizárólag a jogtulajdonos rendelkezik, azok kizárólag a jogtulajdonos engedélyével használhatóak bármely célra. A portál használatánál igénybe vett jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. 

Adatkezelési nyilatkozat

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ; 

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény; 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A vállalati portálon adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. Ezen alvállakozók nem jogosultak az Ön adatainak eltárolására, továbbadására, saját célú felhasználására. A vállalati portálon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A vállalati portálon az üzemeltető különleges adatot nem gyűjt. A vállalati portál látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A vállalati portálon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett vállalati portálra vonatkozik.

Tájékoztatjuk, ixionszerszamkft.com Vállalati Portált üzemeltető IXION Szerszám Kft. adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, tárolja. A Kft. törvényi kötelessége, hogy egyes adatokat és dokumentumokat minimum 5 évig tartó megőrizze és ennek eleget is tesz. 

Adatai kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek eleget teszünk. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. értelmében tájékoztatjuk, hogy a regisztrációjával, megrendelésével, mint Vásárlónk hozzájárul, hogy személyes adatait a Kft. a létrejött szerződés telkesítéséhez tárolja, kezelje és felhasználja. Az adatszolgáltatás a Vásárló részéről teljes mértékben önkéntes. A Vásárló személyes adatainak kezelését, nyilvántartását az IXION Szerszám Kft. maga végzi, harmadik személynek át nem adja, kivéve ha az az IXION Szerszám Kft. alvállalkozója. ( pl. posta ) Ezen alvállalkozók nem jogosultak a vásárló adatainak eltárolására, továbbadására illetve saját célú felhasználására.

A regisztrációkor megadott adatokat mindaddig tároljuk, amíg törlésüket nem kérik.

Megadott személyes adatait a Vásárló az ixionszerszamkft.com felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja.

A regisztráció törlését a Vásárló a webshop@ixionszerszamkft.com e-mailcímen, illetve telefonon kérheti. A Kft. ezen kérésnek haladéktalanul eleget tesz.

Amennyiben a Vásárló úgy ítéli meg, hogy jogellenes adatkezelés történt, írásban élhet tiltakozási jogával, továbbá bírósághoz fordulhat. Az IXION Szerszám Kft. köteles a bejelentést kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről a Vásárlót írásban tájékoztatni.
Partner oldalaink:
http://www.izzoguru.hu/